REFERENSER DEL I

Utredningar

Statens offentliga utredningar (SOU):
SOU 1948:14. Medicinalstyrelsens öppnavårdsutredning.
SOU 1958:15. Hälsovård och öppen sjukvård i landstingsområden.
SOU 1978:74. Husläkare – en enklare och tryggare vård.
Socialstyrelsen redovisar Ett principprogram om öppen vård. 1968

Statistik

Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS)
– K, Helso- sjukvården 1860 –1910
Sveriges officiella statistik (SOS)
– Hälso- och sjukvård 1910 -

Officiella skrifter

Årsberättelser från provinsialläkare (Alingsås, Sollebrunn) ur:
– Vård och omsorgshistorisk databas.
– Svensk medicinalhistorisk bibliografi.
Förste Provinsialläkarens årsrapporter 1897 - 1959. Älvsborgs läns landsting, Vänersborg.
Wistrand, Sveriges läkarhistoria del 1-3. Ger CV:s för läkare fram till 1920-talet
Läkarmatrikel 1924.
Svensk läkarmatrikel 1970. Bokförlaget Vem är vem. 1971.
Svenska läkare. Nordstedt och söner. 1959.
Svenska provinsialläkarföreningens cirkulär 1959 – 1970.
Sveriges Apotekarkår i ord och bild. 1942.
Sv. Farmaceutisk Matrikel 1938.
Sveriges Apotekares historia, Lars Lindquist. 197 .

Hemsidor/databaser

Vård och omsorgshistorisk databas, Linköpings universitet. http://www2.ep.liu.se/databaser/medhist/ Här finns 6000 provinsialläkarberättelser från 1814 till sekelskiftet 1900.
Databasen innehåller material under följande rubriker:
– Medicinalstyrelsens protokoll
– Överinspektörens årsberättelser för sinnessjukvården
– Årsberättelser från lasarett och hospital
– Inspektörsberättelser från hospitalen
– Årsberättelser från provinsialläkare
–Hälsovårdsnämndens protokoll
– Medikolegala rapporter (obduktionsprotokoll)

Projektet är utlagt på internetadressen: http://www.bengtdahlin.se/index.html

Litteratur

Andersson Bertil, Fritz Martin, Olsson Kent, Göteborgs historia. Band I-III. 1996.
Axelsson Per, Historien om Polio i Sverige – från barnförlamning till poliovaccin. Svensk medicinhistorik tidskrift Vol. 8 Nr 1, 2004.
Berg Gunnar, Tollered – ett brukssamhälles uppkomst och utveckling. 1978.
Bergmark Mats, Från pest till polio. Prisma. 1983.
Bergstrand Axel Martin, Andersson Bror, Ur tre socknars krönikor – Stora Lundby, Bergum, Östad. 1967.
Berndtsson Olof, Hedefors. Minnesbilder. 1996.
Bohlin G. A, Bidrag tillo Alingsås stads histori. Minnesskrift vid stadens 200 års jubileum 1919 – Alingsås Tryckeri AB 1920.
Boström Per, Västergötlands tidigare farmacihistoria. Medicinhistoria i Västergötland, Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 2003-2004.
Brodin Göran, Egenvårdens ansikten. Om egenvård från kvacksalveri till patientdemokrati och e-health. Uppsala universiotet, 2006.
Dahlström Margareta, Att vara doktor. 2004.
Den svenska historien, band 5 – 10. Medicinhistoriska artiklar.1968.
Ewert Bo, Lindberg Bengt, Odin Martin, Vad säger doktorn? 1944.
Falklind Hans, Det gamla Lerum. 1987.
Furhoff Anna-Karin, Svensk allmänmedicin – när praktiken fick en teori. Sveriges Läkarförbund. Ett sekel med läkaren i focus. Läkarförbundet 1903 – 2003. 2003.
Fritz Martin, Östad – från barnhus till näringsidkande stiftelse. 2002
Från rotegång till socialtjänst. Landstinget i Älvsborg. 1991.
Galdston Iago, Medicinens framsteg under de sista hundra åren. Bonniers 1942.
Gerner Göran, Minnesskrift – Svenska provinsialläkarföreningen 1880 – 1972. 1975.
Gustavsson Karl, Stora Lundby hembygdsförening, 1999.
Stora Lundby skolor. 2004.
Gårdlund Torsten, Industrialismens samhälle. 1942.
Haggard Howard, Läkaren i mänsklighetens historia. Natur och Kultur 1935.
Hallböök Torgil, Lasaretten i Västergötland. Medicinhistoria i Västergötland, Västergötlands fornminnesförenings årsbok 2003-2004.
Hemberg Per, Ett läkardistrikt berättar – om gångna tiders sjukvård i Bo och Svennevads socknar. Country Life AB, 1987.
Hammar B, Medicinsk folkupplysning. Förhandlingar vid tjugotredje Allmänna läkarmötet i Västerås 1942.
Holmdahl Barbro, Sjuksköterskans historia. Liber Utbildnings AB. 1994
Herrljungaboken – gammalt och nytt från .., 1958.
Lennart Kjellson, Herrljunga–Tarsled, Två socknars historia, Hur de sjuka togs om hand.2003.
Höjeberg Pia, Jordemor – barnmorskor och barnaföderskor i Sverige. Stockholm 1991.
Johansson Hilding, Älvsborgs läns landsting 1863 – 1962. 1963.
Johansson Sören, Boken om Ale. 1985.
Jägervall Martin, Nils Rosén von Rosenstein och hans lärobok i pediatrik, Studentlitteratur Lund 1990.
Kronans Droghandel, Årsredovisning 1999. Göteborg.
Kuuse Jan, Strukturomvandling och arbetsmarknadens organisering. 1986.
Kuuse Jan, Varaktiga konsumtionsvarors spridning 1910 – 1965. En indikator på välståndsutvecklingen i Sverige. 1969.
Lindberg G, Rosén M red, Folkhälsa och sjukvård. 2000.
Lind Håkan, Landstinget i Älvsborg. 135 år i ord och bild.1998.
Lönnroth Louise, Provinsialläkarna och deras arkiv. Medicinhistoria i Västergötland, Västergötlands fornminnesförenings årsbok 2003-2004.
Mannerfelt Otto, Älvsborgs läns landsting 1863 – 1913, I och II. 1913.
Niklasson Christina, Alingsås lasarettshistoria
Nilsson Inga, En studie av Nils Rosén von Rosensteins avhandling av år 1730. Enheten för medicinens historia. Lunds universitet, Lund 2006.
Medicinsk dokumentation genom tiderna. En studie av den svenska patientjournalens utveckling under 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet. Enheten för medicinens historia. Lunds universitet, Lund 2007.
Nilsson Ingemar, Peterson Hans-Inge, Idéhistoria.SNS förlag. 1998.
Nordholm Uno, Om Apotekarsocietetens uppkomst och utveckling. Stockholm 1976.
Norrman Ragnar, Prästerna och vaccinationen. En regionalundersökning avseende Uppsala län 1811-1820. I Kyrkohistorisk Årsskrift 1979.
Olsson Helmer, Folkliv och folkdikt i Vättle Härad under 1800-talet. 1945.
Pontin M, Anvisning till Valet af Läkemedel för Allmänna sjukvården, till inrättande af Sockenapothek, Stockholm. 1816.
Puranen, Britt-Inger, Medicinens roll i kampen mot tuberkulos och smittkoppor under två århundraden. I Hjärta-Kärl-Lungor 77:3/1982.
Qvarsell, Roger and Jan Sundin, The Social and Cultural History of Medicine and Health in Sweden. In History and Philosophy of the Life Sciences,, vol 17, 1995.
Rapport från en studiecirkel. Bygd i förvandling. Glimtar från Stora Lundbys nutidshistoria, Del 2, skola och vård. (Stencil). 1982
Runeberg Johan Ludvig, Fänrik Ståls Sägner. 1928
Rydh Lars, Kyrkoherde Erik Rosenius i Sexdrega och några av hans ättlingar. Lars Ruydh, Sexdrega 1982.
Saujer Birgit o Peter, Innan Alingsås blev stad.
Sjögren Iréne, Nils Rosén von Rosenstein. Mannen som förlängde människolivet – en trilogi. Växjö universitet, 2006.
Skarback Sören, Läkarna i gamla Göteborg. Tre Böcker Förlag AB, Göteborg. 1999.
Schmith George F, The man who saved the worl from smallpox. IUniverse Sköld, Peter, "The history of smallpox and its prevention in Sweden". Ascleipo. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 54:1, 2002, 71-91.
Stolt Carl-Magnus, Läkaren och patienten.
Stolt Carl-Magnus, Kaos och kunskap, Medicinens historia till år 2000. Studentlitteratur, 1997. 2003.
Stolt Carl-Magnus,
Borås och Sjuhäradsbygdens medicinhistoria – de bortglömdas historia. Medicinhistoria i Västergötland, Västergötlands fornminnesförenings årsbok 2003-2004.
Stora Lundby. En resa genom tiden. 1999.
Sundberg Carl, Läkarvetenskapen och dess samhällsbetydelse under det nittonde århundradet. 1920.
Svenska sjukhus, Del I – III. En översikt över det svenska sjukhusväsendets utveckling till 1900-talets mitt. Stockholm 1950.
Sveriges Apotekarehistoria, Johan Fred. Sacklén. 1833.
Sveriges Läkarförbund. Ett sekel med läkaren i focus. Läkarförbundet 1903 – 2003. 2003.
Stahre Ulf, Brittaniafabriken 1893 – 1993. Ett gjuteris historia. 1993
Sundelin, Arne, Sörman, Anne, Skammens hud – Om spetälska i Sverige. Bokfölaget DN, Stockolm. 2004.
Säveån från Hedefors till Floda. 1996.
Sölenius Bengt, Hälso- och sjukvård i kommunerna. 1992.
Torwald Anita och Rune, Bergum – en västgötasocken i omstridd gränsbygd. 1989.
Vigård Folke, Lerums socknar genom tiderna. En krönika. 1976.
Öberg Lars, Göteborgs läkarsällskap. En historik. 1983.
Öberg Lisa, Barnmorskan och läkaren. Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870 – 1920. Ordfront. 1996.

Tidningar och tidskrifter

Inga Nilsson, Peter Nilsson, Medicinsk dokumentation genom tiden. Läkartidningen Nr 51-52, Vol. 100, 2003.
Svenska Dagbladet.
Medicinskhistoriska artiklar.
Svenska Dagbladet Inger Atterstam. Spanska sjukans massdöd en gåta. 19 mars 2006.
Högberg, Ulf, Den vita pesten - tuberkulos från forntid till nutid. I Kvartalsskiftet, Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar 2, 1982 s. 69-75.
Nordström, Stefan & Egil Johansson, «Husförhörens läsbetyg avslöjar ärftlig ögonsjukdom.» I Forskning och Framsteg 1/1978, s. 52-56.
Nordström, Stefan, Kyrkböckerna avslöjar ärftliga sjukdomar. I Forskning och Framsteg 7/1982 s. 39-43.
Palmborg Märta, En kvinnlig provinsialläkare bläddrar i minnenenas bok. Suppl. Nr 22, Allmänmedicin 5/1997.
Sjukdomsuppfattning genom tiderna. Svensk medicinhistorisk tidskrift,Vol. 3 Supplement 2, 1999
Swartling Per, Primärvårdsutvecklingen i Sverige. Allmänmedicin nr 4, 2001.

Intervjuer, personliga dokument, föreläsningar

Intervjuer:
Kerstin Damell, Den första distr.sköt. trakten, först i Lerum 1931 – 1940 sedan i Floda 1941 - 1962. Intervju på Sävegården 1998-07-22
Annie Bauhn, Distr.sköt i Gråbo 1959-1985 . Intervju i hemmet i Kinna i juli år 2000
Ingeborg Nilsson, Distr.sköt i Lerum 1940 - 1980. Intervju på Höjdenhemmet i Lerum 12 november 2003
Karl-Erik Ahlsén, Om hans mor Aina Nord sjuksköterska på 1930-talet mm. Intervju i Lerum 2005-01-21.
Sten-Axel Nyman Om Tore Nyman, prov. läk. i Lerum 1944 – 1970. Intervju i Lerum 2005-01-31.
Ann-Marie Packendorff Patientminnen från 1930- och 1940-talet. Intervju i Lerum 2005-01-31.
Barbro Svalin. Distriktssköterska Floda/Lerum. Intervju maj 2005.

Dokument/skrivna minnen:
Bengt Dahlin Prov.läk/distr.läk Gråbo o Lerum 1962 – 1995.
Evy Johansson. Barnmorska i Lerum 1953 – 1994.

Föreläsningar:
Lidin-Jansson Gunilla, Tankar om smittkoppsvaccinationen. Göteborgs läkarsällskap 2004.
Larsson Lars, Tjörn – när sillen försvann då ökade dödligheten. Med. hist. Fören. I Göteborg. 2004.Ingeborg Nilsson f. 1910. Distr.sköt i Lerum 1940 - 1980.
Lönnroth Louise, Provinsialläkararkiven berättar. Landsarkivet Göteborg. 2004.
Wikström-Haugen Inger, Medicinhistoriska muséet i Göteborg. Historiskt om provinsialläkare i Älvsborgs län och särskilt i Svenljunga och Marks/Skene. Föredrag 1993-05-14.

Forts. till introduktion.