Jan Kuuse

Några personliga data: född 1935, studentexamen 1954, folkskollärarexamen 1958, fil. mag. 1963, fil. lic. 1967, fil. dr. 1970.
Docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet från 1971 fram till min pensionering. I min docenttjänst har förutom forskning ingått undervisning, seminarieverksamhet och forskarhandledning av ett antal doktorander.
Som framgår av nedanstående kronologiska litteraturförteckning har Jan Kuuse publicerat ett antal skrifter om framväxten av det moderna svenska samhället, om jordbrukets mekanisering under det industriella genombrottet, olika sidor av det svenska välfärdssamhällets utveckling, arbetsmarknadens organisering under 1900-talets strukturomvandling, varvsindustrin och dess underleverantörer samt om handelshusen i Göteborg. Dessutom har han publicerat företagsmonografier om L M Ericsson, Sockerbolaget, Felix, Billingsfors pappersbruk, Skandia samt om Göteborgsföretagen Assuransföreningen, handelshuset Ekman och det familjeägda Färdig Betong.

Skrifter utgivna av trycket
(artiklar och mindre skrifter ej medtagna)
Varaktiga konsumtionsvarors spridning 1910-1965. (1969).
Inkomst- och förmögenhetsbildning. En undersökning av vissa yrkesgrupper 1924-1959. (doktorsavhandling) (1970).
Från redskap till maskiner. Mekaniseringsspridning och kommersialisering inom svensktjordbruk 1860-1910. (1970).
Interaction between Agriculture and Industry. Case studies of farm mechanisation and industrialisation in Sweden and the United States 1830-1930. (1974).
L M Ericsson l00 år. Pionjärtid-kamp om koncessionerkris l876-1932. (1976) (tillsammans med två forskarkolleger).
Sockerbolaget - Cardo 1907-1982. (1982).
The Swedish Sugar Company - Cardo 1907-1982. Swedish Sugar in an International Perspective. (1983).
Varven och underleverantörerna. Förändringar i fartygsbyggandets industriella länkeffekter. (1983).
Felix1939-1984. En livsmedelsindustri under olika ägare. (1984).
Strukturomvandlingen och arbetsmarknadens organisering. SAF och dess motparter i en förändrad värld. (1986).
Billingsfors. Ett dalsländskt bruk under 250 år l738-1988. (1988).
Ekman - ett handelshus 1802 - 1996. (1996).
Sjöfart och sjöförsäkring under 125 år. Assuransföreningen 1872-1997. (1997) (tillsammans med en forskarkollega).
Den osynliga länken. Handelshusen i Göteborg under l900-talet. (1999).
Ett sekel med Skandia. (2000) (tillsammans med en forskarkollega).
Martin Thomas - entreprenör i betong. (2003).

Åter till intruktionssidan