Öppen vård i Mittenälvsborg
då, nu och sedan
med fokus på Lerum

Del III
Primärvården


Sammanställd av
Bengt Dahlin och Jan Kuuse
2006

PRIMÄRVÅRDEN/NÄRVÅRDEN
I MITTENÄLVSBORG 1990 - 2005

En sammanställning av Bengt Dahlin, f. d. provinsialläkare och distriktsläkare i Korpilombolo, Gråbo, Lerum, medicine hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Jan Kuuse, docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. Vi vill tacka alla som bidragit med information och skrivningar, vilket möjliggjort nutidshistorien.

Projektet

I vår historik över hur den öppna vården utvecklats i Mittenälvsborg har vi velat lyfta fram för primärvårdens utveckling viktiga moment. Den första historiska delen – Provinsialläkartiden fram till 1969 - ger en bakgrund till den kommande primärvårdstiden, en period som inleddes 1970.
Projektets andra del – Primärvården - utgör själva kärnan i studien av den öppna vården. I avsnittet om primärvården, dess uppbyggnadstid och ”lerumsmodellen” fokuseras mera tydligt på förhållandena lokalt i Lerums kommun med utblickar i Mittenälvsborg och i landstinget i Älvsborg. Primärvårdstiden innebar i Mittenälvsborg ett sjudande förändrings- och utvecklingsarbete med stort engagemang från befattningshavarna. Man strävade mot de för primärvården uppsatta målen: Närhet, Tillgänglighet, Kontinuitet, Kvalitet och Samverkan. Samtidigt som verksamheten utvecklades upplevde man problem med bristande resurser p.g.a. av en lågkonjunktur med åtstramningar i ekonomin. Politikerstyrningen påverkade också på olika sätt verksamhetens utveckling.

I denna tredje del avslutar vi historien med nutiden – hur fungerar primärvården år 2000, vilka mål har man för framtiden. Vi frågade oss vad hände från då (provinsialläkartiden) till sedan (primärvårdstiden) som förändringar i samhället, befolkningens hälsa och möjligheter att få vård samt personalens (speciellt läkarnas) yrkesroll.

Organisationen av den öppna vården utanför sjukhusen står år 2006 inför nya utmaningar. Vi refererar olika förslag till organisation av den öppna vården och kopplar dem till erfarenheter i Mittenälvsborg. Vilka strömningar kommer att ge avtryck i den framtida Mittenälvsborgs öppna vård? Hur kommer den nya Närsjukvården att se ut och fungera?

Du som läsare kan reagera, diskutera och kommentera.
Gör det gärna på vårt Forum:

Livet bör begrundas bakåt men levas framåt.
/Kirkegaard/

Projektets genomförande

Projektets första del ”Provinsialläkartiden” var ett samverkansarbete mellan Jan Kuuse och Bengt Dahlin med hjälp av arkivarier, bibliotekspersonal, föreståndare vid museer, ingen nämnd och ingen glömd för deras välvilliga inställning till vårt projekt. Ella Carlsson, Stenkullen var behjälplig i de intervjuer som gjordes. I ett seminarium i december 2004 anordnat av Allmänmedicinska avdelningen, Göteborgs universitet fick vi många värdefulla synpunkter från de närvarande inklusive det stöd vi fick av avdelningens ledning. Primärvårdens ledning i Borås med Kerstin von Sydow som chef har också välvilligt stött projektet, liksom många aktörer från Mittenälvsborg. Utan denna hjälp hade vi troligen inte orkat dra lasset ända hit till del två, ”Primärvården” eller ens vågat ta tag i det fortsatta arbetet.

Del 2 och 3:
Många var inblandade i uppbyggnaden av primärvården i Mittenälvsborg. Aktörerna finns ännu som minns vad som hände under primärvårdens uppbyggnad 1970 – 1990. Jan Kuuse och Bengt Dahlin fortsatte att skriva, samla, och sovra det material som fanns i arkiven. Men flera nyckelpersoner har hjälpt till med material. Vi vill lyfta fram , de som deltagit och fick komma till tals. Här några:
Kerstin von Sydow, Lennart Hallerbäck, Solweig Kärrman, Gunnar Hedelin, Bengt-Ivar Nöjd, Hans Lundgren, Björn Nilsson, Olof Wik, Christer Forsell, Ingegerd Emrén, Ella Carlsson, Solweig Kärrman, Ulla Sandvall, Ulla Blomberg, Birgitta Nilsson, Barbro Hallengren, Ann-Marie Gustavsson, Margareta Brantdahl, Birgitta Klintberg, Ronny Gunnarsson, Henric Hultin, Leif Bäckman med flera.

Matrialet i del 3 hämtade vi från ett flertal källor, som redovisas i Referenser och också fortlöpande i texterna. Anders Anells skrifter fann vi speciellt intressanta för framtidsscenariet. Särskilt behjälpliga med nutidsbeskrivningen har Lennart Hallerbäck och Gunnar Hedelin varit.

Vid ett seminarium i FoU-enheten i Borås i mars 2006 testades del 2 Värdefulla synpunkter tillfördes. Del 3 fick vi synpunkter på i ett nytt seminarium i FoU-enheten i Borås i augusti 2006. Här presenteras resiultatet av arbetet.

Publiceringen är ett problem. För att göra materialet tillgängligt för många för en rimlig kostnad (egen produktion) läggs projektet ut på internet på en hemsida med adress http://www.bengtdahlin.se . Vi vill också producera det i e-bokform (en elektronisk bok) och på CD-skiva. Att trycka materialet har vi inte ekonomiska resurser till, om vi inte kan finna sponsorer. Skulle så bli möjligt får vi sovra i materialet för att göra det mer kompakt.

Pengar är ingenting att ha, utom när man inte har dem.

Forts. till karta Mittenälvsborg
Forts. till Prolog
Till introduktionssidan