PRIMÄRVÅRDEN VID MILLENIESKIFTET 2000

Avsnitt 1.
Beskrivningen har hämtats ur Primärvårdens utveckling i Sverige, Per Swartling, SFAM – Supplement nr 1/01, Allmänmedicin nr 4/2002. Den bygger också på Socialstyrelsens slutrapport Från slitna honnörsord till praktisk verksamhet publicerades 1998. Rapporten är en uppföljning av primärvården under åren närmast efter husläkarreformens införande och snabba avskaffande. Den grundas på ett antal delstudier och ger en bra bild av 90-talets svenska primärvård. Dessutom citeras delar av Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) i Mittenälvsborg planer och direktiv. Genom en intervju av en vårdcentralchef och en distriktsöverläkare belyses primärvårdens status 2006.

Patientperspektivet

Riket
Patientens första val av mottagning vid icke allvarlig sjukdom utgörs av vårdcentral i 60 % i storstäderna och 80% i övriga regioner.
Enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) har alla rätt att välja en egen läkare i primärvården. 63% av invånarna uppgav sig ha en bestämd läkare. I nästan 80 % var det en allmänläkare.

Dålig tillgänglighet är det största problemet inom svensk hälso- och sjukvård idag, en brist som inte är unik för Sverige. Att fler länder tampas med liknande problem är dock ingen tröst för patienten.

Vårdgarantier i vården
Sedan 1992 har Socialdepartementet och Landstingsförbundet årligen tagit gemensamt beslut för att förbättra patienternas tillgång till vård. F. o. m. 1997 gjordes en överenskommelse om en s. k. vårdgaranti (besöksgaranti) i vilken anges en tidsfrist för patienternas väntetid till besök inom primärvården och specialistvården. Se nedan Västra Götalands/ Mittenälvsborgs vårdgaranti. Se också http://www.vardbarometern.nu

Västra Götaland
Tillgängligheten är en viktig fråga för patienten. Alla skall ha rätt att få kontakt med sin vårdcentral samma dag och få en läkartid inom en vecka. De flesta allmänläkare har egen telefontid varje vardag. Dessutom är telefon till mottagningen öppen större delen av dagen. Ändå är det inte sällan svårt för patienten att komma fram på telefon. Parallellt med vårdcentralens rådgivningsfunktion har centrala telefonsystem för sjukvårdsupplysning byggts upp. Man tänker sig en central sjukvårdsupplysning i Västra Götaland och på sikt kanske samordning med andra regionala system i riket. För att öka tillgängligheten hade under slutet av 90-talet över hälften av vårdcentralerna infört öppen mottagning som innebär att kunna söka läkare för korta och enkla besök utan att beställa tid. Denna modell upplevde många mottagningar ge problem. Som t.ex. att för många sökte den öppna mottagningen med långa väntetider i väntrum som följd. En återgång till tidsbeställd mottagning blev följden för många.

Vid tidsbeställning ansåg 80 % att de fått tid hos läkare tillräckligt snabbt. 76 % ansåg det viktigt att få träffa samma läkare som vid tidigare kontakter. För uppföljning av tidigare problem steg siffran till 93%.

Ur Vårdgaranti för befolkningen i Västra Götalandsregionen 2006

– Du ska få kontakt med primärvården i telefon eller på plats samma dag. Med primärvård menas till exempel vårdcentral, husläkarmottagning, jourcentral eller sjukvårdsupplysning.
– Bedömer primärvården att du behöver besöka en läkare ska du erbjudas sådant besök inom högst sju dagar.
– Om du, efter medicinsk bedömning, behöver besöka den specialiserade vården, ska du få en tid där så snart som möjligt, men senast 90 dagar efter beslutet om din remiss.
– Om man inom den specialiserade vården bedömer att du behöver behandling, ska du erbjudas den så snart som möjligt men senast 90 dagar efter beslutet.

Valfrihet i vården
Du har rätt att få vård på vilken vårdcentral eller på vilket sjukhus du vill inom regionen, i Halland eller hos privata vårdgivare som har avtal med regionen eller Halland. Du har också rätt att få vård i ett annat landsting i mån av plats.

Mittenälvsborg - HSN
Vårdkonsumtion
Invånarnas vårdkonsumtion har ökat de senaste åren. Ökningen förefaller vara kraftigare vid sjukhusen än inom primärvården. Överlag är det framför allt äidregruppen 60 år och äldre som ökat sin vårdkonsumtion.
76 procent av invånarna i Mittenälvsborg besökte vården som patient eller anhörig 2005.

Mittenälvsborgs befolkning har historiskt haft en relativt ung befolkning och uppvisat en låg vård- samt läkemedelskonsumtion jämfört med övriga Västra Götaland. Under senare år har vårdkonsumtionen ökat och närmar sig övriga regionens konsumtion. Patientströmmarna har också förändrats med ökat antal vårdtillfällen vid Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU).

Tillgänglighet

Förbättrad tillgänglighet i primärvården ska ge möjlighet för befolkningen att få sina behov tillgodosedda, vilket inte alltid innebär besök hos en läkare eller sjuksköterska. Utvecklingen av telefontillgängligheten, teamarbete och samverkan med andra professioner och vårdgivare är viktiga delar för en fungerande primärvård. Genom anknytning till en fast läkare eller annan vårdprofession skapas goda förutsättningar för bra vård och informationsöverföring av patientdata i hälso- och sjukvården

I oktober 2005 fick 61 procent av patienterna tid samma dag vid vårdcentralerna i Mittenälvsborg och 85 procent fick tid inom sju dagar.
Upplevelser av väntetider
Invånarna tillfrågade i en enkät om hur länge man fick vänta efter önskemål om tid vid vårdcentral :

Tid samma dag 40%, Tid inom en vecka 40%. Tid efter mer än en vecka 16%.
Majoriteten av invånarna(80%) uppfattade väntetiderna rimliga.
Hur många instämde i påståendet att man hade tillgång till den vård man behöver?
Enl. Vårdbarometern 2005: Herrljunga 75%; Lerum 71%; Vårgårda 70%; Alingsås 69%.
Förtroendet för vårdgivarna enl. Vårdbarometern 2005, Man känner stort förtroende:
De som ej besökt vården Sjukhusen 82%; Vårdcentral 62%; Privat specialist 74%.
De som besökt vården: Sjukhusen 75%; Vårdcentral 53%; Privat speciaöist 75%.
Samma enkät ÓKänner litet förtroende:
Ej besökt vården: Sjukhusen 4%; Vårdcentral 10%; Privat specialist 3%.
Besökt vården: Sjukhusen 7%; Vårdcentral 16%; Privat specialist 6%.

Besökstillgängligheten – väntetider i vården–
v 13, 2006.

Vårdcentral vecka 13 Tid inom sju dagar
Målvärde 85%
Lerum 92 %
Floda 93%
Gråbo 97%
Noltorp 100%
Sörhaga 89%
Ängabo 98%
Sollebrunn 96%
Vårgårda 89%
Herrljunga 90%
Medelvärde 94%

Ur Delrapporten – Uppföljningar enligt överenskommelse - 2006

Förtroende för sjukvården Mittenälvsborg (Ur Hälsa på lika villkor). Andel med ganska eller mycket stort förtroende:
Mittenälvsborg 16-29 år 30-59 år 60-84 år
Män 71% 72% 78%
Kvinnor 66% 72% 76%

Mittenälvsborg 16 – 29 år 30 – 59 år 60 – 84 år
Män 71% 72% 78%
Kvinnor 66% 72% 76%


Medborgarnas uppfattning om kvalitet

Mätt genom Vårdbarometern anser tio procent av invånarna inte ha tillgång till den vård de behöver. Andel av patienter som ansåg sig bemötta med respekt och fått tillräcklig information från sin läkare eller sjuksköterska låg på nivån 85 – 90%.

Andel patienter som fått den hjälp man förväntat sig låg på samma nivå omkring 80%.
En del känner sig kränkta av sjukvården: Män 2,7% och kvinnor 6,2%.

Ledningsperspektiv

HSN i Mittenälvsborg vill att primärvården utvecklas till en välfungerande bas i hälso- och sjukvården genom:

– Förbättrad tillgänglighet och kontinuitet
– Kompetensutveckling, personalförsörjning och kompetensöverföring
– Mångfalden av vårdgivare ökas inom vård och omsorg
– Hälsofrämjande sjukvård och närsjukvård
– Utveckling av hälso- och sjukvård för äldre med psykisk ohälsa
– Ökade insatser för barn, ungdom och äldre med psykisk ohälsa

Verksamhetsmål
Patientperspektivet:

–  Nöjda patienter
– Delaktighet i behandlingen
– Lätt att få kontakt
– Bra bemötande
– Korta väntetider (besök inom 7 dagar - vårdgarantin=100%

Verksamheten

– Förbättring genom FoU
– Välfungerande information och kommunikation
– Samverkan

Medarbetarna

– Tydligt ledarskap och aktivt medarbetarskap
– Tryggad kompetensförsörjning
– Hälsofrämjande arbetsplatser
– Tydlig lönepolitik

Ekonomi

–  Tydliga uppdrag
– Hög produktivitet
– Ekonomi som medger utveckling

Prioriterade mål

– Andelen av hälso- och sjukvårdens resurser till primärvården ska öka
– Tillgängligheten till primärvården ska öka
– Andelen invånare som har fast läkare ska öka
– Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga ska minska
– Drog och alkoholmissbruket ska minska bland unga
– Andelen av hälso- och sjukvårdens resurser till vård av psykisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom ska öka
– Väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin ska bli kortare
– Tillgång till beteendevetenskaplig kompetens som rehabiliteringsresurs ska erbjudas genom varje vårdcentral
– Alla patienter ska erbjudas vård inom fastställd garantitid

Till millenieskiftet 2000-2.
Till introduktionssidan