Öppen vård i Mittenälvsborg
då, nu och sedan
med fokus på Lerum

Del II
Primärvården


Sammanställd av
Bengt Dahlin och Jan Kuuse
2006

PRIMÄRVÅRDEN I MITTENÄLVSBORG 1970 - 1999
MED FOKUS PÅ LERUM

En sammanställning under åren 2004 till 2006 av Bengt Dahlin, f. d. provinsialläkare och distriktsläkare i Korpilombolo, Gråbo, Lerum, medicine hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Jan Kuuse, docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. Vi vill tacka alla som bidragit med information och skrivningar, vilket gjort historiken fylligare.

Projektet

I vår historik över hur den öppna vården utvecklats i Mittenälvsborg har vi velat lyfta fram för primärvårdens utveckling viktiga moment. Den första historiska delen – provinsialläkartiden fram till 1969 - ger en bakgrund till den kommande primärvården, en period som inleds 1970. Vi vill i den andra delen fokusera på primärvårdens uppbyggnad och utveckling under 1970- , 1980- och 1990-talen med fokus på Lerum, Floda och Gråbo. Framväxten av den s. k. Lerumsmodellen för vårdplanering och dess följder fångade mångas intresse. Men inte heller utvecklingsprojekten vid de tre vårdcentralerna, speciellt datorstödd journalhantering i Gråbo och utvecklingsenheten i Lerum får glömmas bort, ej heller allt förebyggande arbete som påbörjades inom Lerums primärvård. Lerums primärvård speglade också mycket av vad som hände i hela riket under denna tid. Lerums primärvård blev en föregångare i många avseenden inte minst i Älvsborgslandstinget.
I den historiska exposén, del 1, behandlas sjukvårdens organisatoriska utveckling från 1600-talet fram t. o. m. 1960-talet. Det medicinhistoriska förloppet sätts in i ett socioekonomiskt sammanhang. Det känns naturligt att se på sambanden mellan faktorer som befolknings-förhållanden, boendemiljö, levnadsvanor, arbetsförhållanden och levnadsstandard samt förekomsten av farsoter /epidemiska sjukdomar, förebyggande hälsovård och medellivslängd. Den tidens syn på sjukdomars orsaker och hur man behandlade sjukdomar tas också upp.
I den historiska studien behandlas också förändringar på såväl nationell som regional och lokal nivå med olika exempel framför allt från socknar ingående i nuvarande Lerums kommun. Med tanke på Älvsborgslandstingets säregna utformning, som ett timglas med tre lasarettsområden, delades landstinget organisatoriskt/administrativt in i norra och södra älvsborg och senare Mittenälvsborg. Alingsås lasaretts upptagningsområde motsvarar Mittenälvsborg med kommunerna Lerum, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga. Förutom provinsialläkaren kommenteras i den första delen även andra sjukvårdens nyckelaktörer som sjukhusläkare och privatpraktiserande läkare. Som grupp har barnmorskorna en lång yrkestradition medan sjuksköterskorna i öppen vård tillkom först under 1900-talet. Den tidens sjukdomsupplevelse och sjukdomars behandling kommenteras liksom apoteket som en viktig del av hälso- och sjukvården.
Projektets andra del utgör själva kärnan i studien av den öppna vården.
I avsnittet om primärvårdens uppbyggnadstid och ”lerumsmodellen” fokuseras mera tydligt på förhållandena lokalt i Lerums kommun med utblickar i Mittenälvsborg och i landstinget i Älvsborg. Landstinget, som satsade på en ny organisation – en blockorganisation med läkare som blockchefer. Tanken var att läkare bäst skulle kunna styra de snabbt stigande sjukvårdskostnaderna. Primärvården fick ett eget block, med egen ledning. Lerum blev starkt involverad med Bengt Dahlin som blockchef för primärvårdsblocket i södra Älvsborg. Framställningen avslutas i en tredje del med en diskussion av den stagnation och de problem som tornade upp sig under 1990-talet samt med funderingar och spekulationer kring utvecklingen efter sekelskiftet 2000.

De som inte förstår det förflutna
Är dömda att upprepa begångna misstag.

Projektets genomförande

Projektets första del ”Provinsialläkartiden” var ett samverkansarbete mellan Jan Kuuse och Bengt Dahlin med hjälp av arkivarier, bibliotekspersonal, föreståndare vid museer, ingen nämnd och ingen glömd för deras välvilliga inställning till vårt projekt. Ella Carlsson, Stenkullen var behjälplig i de intervjuer som gjordes. I ett seminarium den 2 december 2004 anordnat av Allmänmedicinska avdelningen, Göteborgs universitet fick vi många värdefulla synpunkter från de närvarande inklusive det stöd vi fick av avdelningens ledning. Primärvårdens ledning i Borås med Kerstin von Sydow som chef har också välvilligt stött projektet, liksom många aktörer från Mittenälvsborg. Utan denna hjälp hade vi troligen inte orkat dra lasset ända hit till del två, ”Primärvården” eller ens vågat ta tag i det fortsatta arbetet.

Många var inblandade i uppbyggnaden av primärvården i Mittenälvsborg. Aktörerna finns ännu som minns vad som hände under primärvårdens uppbyggnad 1970 – 1990. Jan Kuuse och Bengt Dahlin fortsatte att skriva, samla, och sovra det material som fanns i arkiven. Men flera nyckelpersoner har hjälpt till med material. Vi vill lyfta fram , de som deltagit och fick komma till tals. Här några:
Kerstin von Sydow, Lennart Hallerbäck, Solweig Kärrman, Gunnar Hedelin, Bengt-Ivar Nöjd, Hans Lundgren, Björn Nilsson, Olof Wik, Christer Forsell, Ingegerd Emrén, Ella Carlsson, Solweig Kärrman, Ulla Sandvall, Ulla Blomberg, Birgitta Nilsson, Barbro Hallengren, Ann-Marie Gustavsson, Margareta Brantdahl, Birgitta Klintberg, Ronny Gunnarsson, Henric Hultin, Leif Bäckman med flera.

Vid ett seminarium i FoU-enheten i Borås i mars 2006 testades dokumentet. Värdefulla synpunkter tillfördes. Dessutom diskuterades del 3, som skall ”spåra” utvecklingstendenser i det material vi samlat.

Publiceringen är ett problem. För att göra materialet tillgängligt för många för en rimlig kostnad (egen produktion) läggs projektet ut på internet på en hemsida med adress http://www.bengtdahlin.se . Vi vill också producera det i e-bokform (en elektronisk bok) och på CD-skiva. Att trycka materialet har vi inte ekonomiska resurser till, om vi inte kan finna sponsorer. Skulle så bli möjligt får vi sovra i materialet för att göra det mer kompakt.

Pengar är ingenting att ha, utom när man inte har dem.

Forts. till karta Mittenälvsborg
Forts. till Prolog
Till introduktionssidan