Bengt Dahlin

Öppen vård i Mittenälvsborg
då, nu och sedan
med fokus på Lerum

En sammanställning av
Bengt Dahlin, f. d. provinsialläkare och distriktsläkare i Korpilombolo, Gråbo, Lerum, medicine hedersdoktor vid Göteborgs universitet.
och
Jan Kuuse, docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet


Jan Kuuse
De olika avsnitten presenteras i form av register/innehållsförteckningar i den fasta rutan till vänster. Texten under rubrikerna visas i detta fönster.
AVSNITTEN (pdf-format):
Register A
Om projektet och de som medverkat.
Hela historien i sammandrag.
Prolog och sammanfattning.
En omvärldsbeskrivning: En redogörelse för samhällsutvecklingen och de lagar, utredningar och reformer som 1970 - 1999 låg till grund för primärvårdsutvecklingen.
Register B
Primärvården byggs upp – 1970-tal
Primärvårdsbegreppet: Primärvårdens mål, Vårdcentralen, Landstingets planer, Jourcentralen, Gråbo, Pomona och Hälsohuset, Brobacken – Lerums första riktiga vårdcentral – en utvecklingsvårdcentral.
"Lerumsmodellen", om löpande vårdplanering.
Fler utvecklingsprojekt på Brobacken.
Register C
De nya vårdcentralerna: Floda, Gråbo och Lerums nya vårdcentraler med olika aktiviteter. Barndistriktsläkarna. Distriktsvården, BVC och MVC.
Försök med företagshälsovård.
Folkhälsoarbete
Register D
Äldreomsorg i utveckling m.m.: Om äldreomsorgen och primärvårdens ansvar, Sjukhemmet, Ädelreformen.
Sjukgymnastik och arbetsterapi. Rehabilitering av äldre.
Register E
Samverkan en Lerumsideologi: Här beskrivs olika samverkansprojekt bl.a. ett rehabiliteringsprojekt och samarbetet med lasaretten. Katastrofberedskap/tågolyckan i Lerum. Psykiatrin i Lerum.
Samverkan med apoteken.
Register F
Primärvårdsjouren,
Husläkarsatsningen som kom av sig.
Register G
Forskning, Utveckling och Utbildning, FoUU.: Hur FoU-enheten i Lerum kom till. Många FoU-projekt beskrivs.
Satsning på utbildning, olika nivåer. Läkarutbildningen. Kontakter med Universitetet.
Register H
Informationssystem och IT i vården. Om problemorienterad journal och datorjournal.
Register J.
Från centralisering till decentralisering: Lerum med egen Direktion. Politiker och tjänstemannaorganisation, Chefs- och stabfunktioner..
Ambitioner och rersurser.
Den svenska modellen.
Epilog.
Register K
Referenser, Tabeller och Diagram (visas endast som pdf-dokument-se registret.
Bäste Besökare!

Vi presenterar här andra delen av en historik över hur den öppna vården/Primärvården utvecklats i Lerum och Mittenälvsborg. Mittenälvsborg motsvarar Alingsås lasaretts upptagningsområde med nuvarande kommunerna Lerum, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga.

Den första historiska delen omfattade åren fram till 1969- provinsialläkartiden. Den gav bakgrunden till den kommande epoken – primärvårdstiden – som inleddes 1970.

I denna andra del beskrivs primärvårdens uppbyggnad under 1970- och 1980-talen bl.a med framväxten av den s. k. Lerumsmodellen och den starka satsningen på utvecklingsprojekt i de tre vårdcentralerna: Lerum, Floda och Gråbo. Andra avsnitt berättar om Äldreomsorgen, Informationsutvecklingen, Politiker och tjänstemannaorganisationen. Primärvården inför 2000-talet beskrivs genom sent 1990-tal och HSU 2000. Som en ram till den lokala historiebeskrivningen berättar Jan Kuuse om samhällsutvecklingen, en omvärldsbeskrivning som förklarar en del av vad som hände i Lerum och Mittenälvsborg.

Framställningen kommer att avslutas i en tredje del. Den kommer att innehålla en analys av den stagnation och de problem som tornade upp sig under 1990-talet samt med funderingar och spekulationer kring utvecklingen efter sekelskiftet 2000. Vi följer många "röda trådar" från tid till annan.

Vi presenterar materialet som en internethemsida för att många lätt skall kunna få tillgång till materialet. Vi hoppas också att kunna tillhandahålla det som en e-bok så småningom. Ekonomiska resurser för en traditionell presentation i bokform finns för närvarande inte.

Hoppas du får nytta och nöje av presentationen!

Del II
Primärvårdstiden

Jan Kuuse och Bengt Dahlin i juni 2005
Författarna

Sammanfattning av Del 2
Primärvårdstiden


Del II presenterades och diskuterades i ett seminarium på Primärvårdens FoU-enhet i Borås
den 10 mars 2006

För utskrift kan Du hämta hem projektet som pdf-fil, vilken är lätt att skriva ut på papper
hela_del2.pdf
(4,9 MB - cirka 290 sidor), eller delar av projektet - se delregistret för de olika avsnitten.
Klicka på bilden och läs om läkaretikens vagga.


Vi tar gärna emot synpunkter per e-post. Har Du förslag till tillägg eller förbättringar och bildmaterial är vi tacksamma att få ta del av det.

epost@bengtdahlin.se